QBWat
Programma voor beoordeling van de biologische waterkwaliteit volgens de Europese Kaderrichtlijn Water
 

23-1-2023: versie 7.00g, bugfix en nieuwe taxa

Een tussentijdse update omdat er een fout werd ontdekt. De fout trad alleen op bij de boordeling van macrofyten in meren waarin veel verschillende soorten kranswieren voorkomen.
Bij gelegenheid is ook de taxanamenlijst bijgewerkt, daardoor worden nu ook de nieuwe namen van sommige waterplanten herkend.

30-10-2022: vooraankondiging versie 7.01

De verschillen tussen de uitkomsten van QBWat7 en Aquo-kit zijn voor veel mensen een reden tot zorg. Het gaat echter de goede kant op. Na de inventarisatie van verschillen die in opdracht van RAM gemaakt is, worden de aanbevelingen daaruit intussen al deels opgevolgd. Er is inmiddels ook begonnen met het bouwen van een nieuwe versie van QBWat7 die een deel van de overige verschillen kan helpen oplossen door suggesties te geven voor verbetering van de invoerfiles voor Aquo-kit. Zie update-notitie voor verdere details.
Tips zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

5-6-2022: versie 7.00f, bugfix en nieuwe ontwikkelingen

Opnieuw een tussentijdse update omdat er een fout werd ontdekt. Zie: update-notitie
De afgelopen maanden is voor RAM een overzicht gemaakt van de verschillen tussen Aquo-kit en QBWat7. Hierin zijn veel aanbevelingen opgenomen voor verbetering van Aquo-kit, maar ook om de structurele problemen met de taxonlijsten in de maatlatdocumenten op te lossen. QBWat7 anticipeerde al op herstel en Aquo-kit heeft dat intussen deels overgenomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn wordt daarover bericht.
Tips voor verdere verbetering van QBWat7 zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

17-2-2022: versie 7.00e, bugfix en ontwikkelingen

Opnieuw een tussentijdse update met een aantal verbeteringen die vooral nodig waren voor bijzondere situaties.
Dit alles is nauwe samenwerking met enkele licentiehouders
Er werd een vervelende fout ontdekt bij het inlezen van macrofytendata in listingfiles, er is een workaround voor alle versies 7.00-7.00d mogelijk.
Zie voor meer details: update-notitie
Komende maanden zullen worden besteed aan het verder toevoegen van extra mogelijkheden.
Tips zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

31-1-2022: versie 7.00d, ontwikkelingen

Intussen zijn er diverse aanpassingen die het gebruik vereenvoudigen, en er zijn een aantal verbeteringen die vooral nodig waren voor bijzondere situaties.
Dit alles is nauwe samenwerking met enkele licentiehouders
De meeste aanpassingen zijn in het menu terug te vinden onder Opslaan (was Export) en Instellingen (was Opties).
De grootste feitelijke aanpassing is een herziening van de manier waarop visbestandsberekeningen worden uitgevoerd, en de mogelijkheid om de resultaten daarvan in verschillende vormen te bewaren.
Zie voor meer details: update-notitie
Komende maanden zullen worden besteed aan het verder toevoegen van extra mogelijkheden.
Tips zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

23-11-2021: versie 7.00b, bugfix export

Opnieuw een minimieme update: in de exportfile, tabelformat, staan nu percentages bij de vissoorten.
Komende maanden zullen worden besteed aan het toevoegen van extra mogelijkheden. Tips zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

16-09-2021: versie 7.00a, ontwikkelingen

Een minimieme update was nodig om een zeldzaam voorkomende fout op te lossen (details: update-notitie).
Komende maanden zullen worden besteed aan het toevoegen van extra mogelijkheden. Tips zijn van harte welkom maar voorstellen van begunstigers worden met voorrang behandeld.

25-04-2021: versie 7.00 klaar

Het is zover: de definitieve versie van QBWat7 is klaar. Na een aantal β-versies is nu het complete programma beschikbaar.

QBWat7 is geheel opnieuw ontwikkeld in een 100 % Windowsomgeving. Het programma is daardoor heel veel sneller dan alle eerdere versies, kan veel grotere datasets aan en is vooral veel gebruikersvriendelijker opgezet. De focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van de maatlatten, inzicht te geven in wat er precies gebeurt en welke taxa daar welke rol bij spelen.

In eerdere berichten is al uitvoerig uitgelegd waarom deze nieuwe versie van QBWat er is gekomen en wat de meerwaarde is ten opzichte van Aquo-kit.

In een update-notitie worden de verschillen met eerdere versies van QBWat en Aquo-kit uitgelegd (inclusief verschillen in uitkomsten) en wordt aangegeven wanneer en hoe het programma gratis kan worden gebruikt, wat een licentie betekent, en waarom er een beroep op de belangrijkste gebruikers wordt gedaan voor een extra bijdrage.

30-03-2021: versie 7 β2

1. Een aantal aanpassingen en verbeteringen, de bruikbaarheid is opnieuw met een maand verlengd.

2. Er is een licentiesysteem ontwikkeld en reeds ingebouwd in de laatste beta-versie. De prijzen en voorwaarden zijn bekend gemaakt, zie pagina Licenties.

2-03-2021: blijft QBWat bestaan?

Ik ben een nieuwe versie (7, volledig Windows) begonnen omdat er behoefte aan was, zowel voor analyse als voor controle van Aquo-kit. Die behoefte is zelfs nog toegenomen, maar de centrale financiering wordt niet gecontinueerd. Ik kan QBWat niet langer gratis aanbieden en zoek andere mogelijkheden om uit de kosten te komen.

Waarom QBWat in stand houden?
QBWat is met de komst van Aquo-kit niet overbodig geworden; beide programmas vullen elkaar aan. Aquo-kit moet worden gebruikt voor formele rapportage aan de EG en ook het vergelijken met (verlaagde) doelen gaat via Aquo-kit. Maar Aquo-kit maakt fouten die niet opgemerkt worden. Door QBWat te gebruiken en de resultaten te vergelijken worden die fouten wel opgemerkt. Tijdens de ontwikkeling van QBWat7 heb ik een flink aantal fouten in Aquo-kit gevonden, sommige ervan kunnen tot wel een hele klasse lagere score leiden. QBWat7 kan ook worden gebruikt om de invoerfiles van Aquo-kit te controleren en te verbeteren, en zelfs zodanig aan te passen, dat veel bekende fouten worden omzeild.

Maar QBWat heeft meer te bieden. QBWat7 geeft veel gemakkelijker dan eerdere versies en dan Aquo-kit inzicht in de werking van de maatlatten. Dit wordt vooral bereikt door de grote transparantie bij het gebruik van indicatortaxa en door verschillende manieren om de resultaten te bekijken. Daardoor is QBWat7 een goed hulpmiddel bij het analyseren van het effect van maatregelen. De resultaten kunnen ook gemakkelijker worden verwerkt voor verdere analyse of voor rapportage.

Om QBWat7 in stand te houden zijn er drie opties:
Crowd funding: de belangrijkste belanghebbenden, waterbeheerders en (grotere) adviesbureaus, doneren eenmalig een bedrag dat de ontwikkelingskosten van versie 7 dekt.
Licenties: QBWat7 kan worden gebruikt tegen jaarlijkse vergoeding, ter dekking van de kosten voor onderhoud en onbeperkte service.
Dienstverlening: de berekening en de foutencontrole kan ik ook als dienst uitvoeren. Daarvoor moet dan per uur worden betaald.

De komende tijd zal ik sleutelpersonen bij de organisaties die het meeste belang hebben bij het voortbestaan van QBWat benaderen voor de crowd funding, maar elke spontane reactie, in welke vorm dan ook, wordt zeer op prijs gesteld.
Lobbyen bij uw werkgever of opdrachtgevers zou ook enorm helpen.
Wat is QBWat u waard? Reageer: qbwat@roelfpot.nl

QBWat7 proberen?
Op de website wordt een beta-versie van QBWat7 aangeboden die nog tot 1 april bruikbaar is. Probeer deze nieuwe versie eens op een stand alone computer en kijk wat het meer doet dan versie 6.
Suggesties voor verbetering verneem ik graag - bijna alles is te realiseren.

17-02-2021: versie 7 β1

Een aantal kleine aanpassingen, de bruikbaarheid is een maand verlengd.

31-01-2021: versie 7 β

De geheel nieuwe versie van QBWat is klaar!. Het is nog een β-versie, wat betekent dat er nog fouten in kunnen zitten en dat de werking(sduur) beperkt is.

Deze versie is een maand bruikbaar, daarna stopt het ermee.

Afhankelijk van de financiering van de ontwikkeling komen er daarna nieuwe versies en wordt op verzoek functionaliteit toegevoegd.

Zie voor details, met name over het waarom, de update-notitie.

30-05-2020: uitstel versie 7

Anderhalve maand geleden kondigde ik aan dat rond deze tijd QBWat 7 beschikbaar zou komen. Dat bleek net iets te optimistisch. Veel onderdelen werken intussen goed maar het programma als geheel is nog niet klaar om te verspreiden.

De ontwikkeling loopt verder vertraging op door drukte met veldwerk de komende maanden. Ik werk er intussen wel aan door en opmerkingen en voorstellen blijven welkom en zullen meegenomen worden.

14-04-2020: vooraankondiging versie 7

Sinds enige maanden werk ik aan een nieuwe versie van QBWat die volledig onder Windows draait, daardoor heel veel sneller is, veel grotere datasets aankan, gemakkelijker is te installeren en ook nog veel gebruikersvriendelijker zal worden. De nadruk ligt bij dat laatste dan vooral op het interactief inzicht krijgen in de data, de stappen in de beoordeling en in de resultaten.

Veel gebruikers van QBWat hebben nog steeds behoefte aan het programma QBWat. Dat is om allerlei redenen, waaronder als controlemiddel voor Aquo-kit en om (eenvoudige) off-line beoordeling te kunnen doen. Dat laatste is vooral voor toepassingen buiten de officiële rapportage, bijvoorbeeld door gebruikers die helemaal niet officieel rapporteren of de resultaten in eigen rapporten willen verwerken.

Naar verwachting komt het programma eind mei 2020 beschikbaar.

Aanvankelijk zal het programma gratis beschikbaar worden gesteld, maar ik moet wel een manier vinden om de ontwikkelingskosten terug te verdienen. Hoe dat vorm zal krijgen weet ik nog niet helemaal, ideeën/voorstellen zijn welkom.

17-11-2019: versie 6.05

Versie 6.05 is een bug-fix-update. Hierin zijn twee belangrijke bugs verwijderd en een aantal controles verscherpt
Alleen bij de beoordeling met macrofyten voor typen R19 en R20 zijn er (grote) verschillen

Zie voor details de update-notitie en de vorige nieuwsitems.

16-04-2019: waarschuwing weging

Vanaf versie 6.03 is het gebruik van de woorden weging en weging_mp veranderd. Dat was noodzakelijk voor de compatibiliteit met Aquo-kit invoerfiles. Zie update-notitie 6.03

Voor gebruikers die het QBWat invoerformat blijven gebruiken voor (met name) vissen in lijnvormige wateren kan dat tot onbedoelde uitkomsten leiden.
Bij vissenbestanden waar tot nu toe "weging" werd gebruikt voor meetpuntweging moet vanaf versie 6.03 "weging_mp" worden gebruikt, anders vindt geen weging plaats. Helaas kan QBWat (nog) geen waterdichte controle uitvoeren op verkeerd gebruik van deze keywords.

Dit is een bericht om hierop extra te wijzen omdat de wijziging niet bij iedereen bekend blijkt te zijn, waarschijnlijk omdat deze onvoldoende onder de aandacht is gebracht.

8-04-2019: versie 6.04

Versie 6.04 is een bug-fix-update wegens een tweetal fouten in versie 6.03 (bij fytoplankton en bij macrofauna)

Zie voor details de update-notitie en de vorige nieuwsitems.

18-03-2019: versie 6.03

Versie 6.03 is een bug-fix-update naar aanleiding van het ontdekken van een aantal fouten in de afgelopen maanden
Alle work-arounds die in die periode zijn aangeboden zijn met deze versie overbodig geworden

Zie voor details de update-notitie en de vorige nieuwsitems.

17-12-2018: versie 6.02

Opnieuw is al snel weer een update verschenen. De belangrijkste reden was dat de visbestanddschatting nog niet werkte. Dat was nodig als een Aquo-kit bestand met visvangstgegevens werd aangeboden. Dat werkt nu goed. Verder waren er een paar kleine fouten in sommige vissenmaatlatten.
Op 18-12-2018 is de update voorzien van een patch, zelfde versienummer, zelfde werking, maar met een steviger controle of fouten in de Aquo-kit-meetpuntenfile

Zie voor details de update-notitie en de vorige nieuwsitems.

28-11-2018: versie 6.01

Al vrij snel aan het verschijnen van versie 6.00 is erweer al een update verschenen. De belangrijkste redenen waren dat er enkele fouten in waren geslopen en dat de vissenmaatlat voor type M21b nog niet klaar was. Voor meer informatie: zie het vorige nieuwsitem.
Ook de handleiding is aangepast aan de nieuwe versie.

Zie voor details de update-notitie.

31-10-2018: versie 6.00

Versie 6.00 is een grote update naar aanleiding van de herziening van een deel van de maatlatten in 2018. Tevens is het mogelijk geworden IM-Aquo bestanden als invoerfiles aan te bieden. De beoordeling kan zowel met de nieuwe maatlatten (2018) als met de vorige versie van de maatlatten (2012) worden berekend. De maatlatten van 2007 zijn niet meer beschikbaar in deze versie; als u die toch wenst te gebruiken, installeer dan ook versie 5.34, zie download-pagina. Ook alle maatlatten die in 2018 niet zijn veranderd worden in de nieuwe versie berekend en geven dan hetzelfde resultaat als in de vorig versie.

Zie voor details de update-notitie.

19-5-2017: versie 5.34

Versie 5.34 is een tussentijdse bug-fix-update naar aanleiding van het ontdekken van een aantal fouten in de werking van QBWat in de loop van 2015/2016.
Deze tussen-update loopt op verzoek van een gebruiker vooruit op de complete aanpassing die versienummer 5.40 zal dragen. De beoordelingen kunnen met versie 5.34 licht afwijken van die met versie 5.33 bij toepassing van de vissenmaatlatten, met name voor in de grote rivieren (R7, R8, R16).

Zie voor details de update-notitie.

30-4-2015: versie 5.33

Versie 5.33 is een bug-fix-update naar aanleiding van het ontdekken van een aantal fouten in het voorjaar van 2015.
Verder zijn enkele aanpassingen gemaakt om voor de hand liggende fouten gemakkelijker te voorkomen. Beoordelingen kunnen met versie 5.33 licht afwijken van die met eerdere versies

Zie voor details de update-notitie.

2-3-2015: over vooraankondiging update

Er is enige verwarring ontstaan over de vooraankondiging voor een nieuwe update van QBWat.
In het RAM-overleg is besloten QBWat 5.32 van 9 januari 2015 te gebruiken voor de definitieve toestandsbeoordeling van 2015 en er schijnen al beheerders daarmee klaar te zijn. Het was niet de bedoeling deze afspraak te frustreren.
De aangekondigde nieuwe update is een slechts een bug-fix, waarin enkele aanpassingen zijn gemaakt om voor de hand liggende fouten te voorkomen, en één onvermijdelijk fout is opgelost. Dit is een technische ontwikkeling met het doel om het programma zo goed mogelijk de maatlatten te laten berekenen zoals deze zijn gedocumenteerd. Er is om proces-redenen besloten ontwikkelingen na versie 5.32 op dit moment niet mee te nemen voor de officiële rapportage. Versie 5.32 blijft dan ook het uitgangspunt voor de toestandsbeoordeling van 2015 en blijft beschikbaar op de website van QBWat.
De fouten die uit het gebruik van versie 5.32 voort kunnen komen, kunnen ook worden omzeild door daar in de invoerfile rekening mee te houden. Een overzicht van aanwijzingen daartoe staat op de website voor QBWat, maar wordt hieronder ook nog een keer kort weergegeven. De enige fout die niet kan worden omzeild is de fout in de vissen beoordeling van grote kanalen, waar de deelmaatlat voor leeftijdsopbouw niet wordt toegepast in versie 5.32 (ook niet in versie 5.31, daarvóór wel). Dat kan in kanalen (typen M6 en M7) met veel te weinig grote snoekbaars tot een klasse te hoge beoordeling voor vis opleveren.
Aanwijzingen om fouten te voorkomen die in versie 5.32 zouden kunnen optreden:
 • forel: noem beekforel en zeeforel alleen bij de soortnaam forel of gebruik de wetenschappelijke naam
 • mp_weging: gebruik deze parameter alleen voor macrofyten, gebruik anders altijd weging.
 • mf_totaal: kan overbodige waarschuwing geven in de logfile, kan genegeerd worden.
 • monster, meetpunt en meetobject: gebruik deze aggregatieniveaus zorgvuldig; geef verschillende monsters niet dezelfde code om deze vooraf al te aggregeren.
 • ext: gebruik de toevoeging voor soortherkenning alleen voor soortnamen, niet voor groeivormen en andere paramaters zoals chlorofyl
Zie voor een actueel overzicht en aanwijzingen om fouten te voorkomen ook op Bugs en Beter
Tijdens de gezamenlijke werksessies KRW-toestandsbepaling die zijn gepland op 20 t/m 23 april zal ook aandacht worden besteed aan de aanwijzingen om mogelijke fouten te voorkomen.

24-2-2015: vooraankondiging update

De afgelopen weken zijn in rap tempo opnieuw fouten en andere ongemakken ontdekt in QBWat. In de meeste gevallen hebben deze geen consequenties, soms alleen maar verwarrende meldingen in de log-file.
In enkele gevallen levert dit wel een verkeerde EKR op, vooral als de invoerfile niet aan de eisen voldoet en dat niet door QBWat als fout wordt herkend. Zie Bugs en Beter
Voor 15 mei moet een definitieve toestandsbepaling voor rapportage in de KRW stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 plaatsvinden. Daarom wordt in april nog een keer een update gepubliceerd waar deze fouten uit zijn gehaald.
In de aanloop daarnaar toe wordt iedere gebruiker gevraagd nog eens scherp te letten op eventuele of vermoedde fouten en deze uiterlijk eind maart te melden.
Voor de volgende versie worden geen nieuwe regels voor de invoerfiles gesteld. Invoerfiles kunnen zonder aanpassingen opnieuw worden aangeboden voor een definitieve beoordeling.
Excuses voor het ongemak, er wordt steeds geprobeerd om extra werk tot met minimum te beperken.

9-1-2015: versie 5.32 bugfix

Binnen een week is gebleken dat er bij het bijwerken van de TWN-lijsten is iets fout gegaan, waardoor het programma vastloopt bij bepaalde soorten fytoplankton of macrofauna. Dat is hersteld op 9 januari. Er is geen nieuw versienummer maar de filedatum van QBWAT.EXE is in de verbeterde versie: 9-1-2015.

Gebruikers die QBWat hebben geïnstalleerd tussen 30 december en 9 januari wordt ten sterkste aangeraden de aanwijzingen te volgen die komen na gebruik van de knop Check updates in QBWat. Overweeg eventueel de verkorte update-procedure (alleen ervaren computergebruikers).

Zie voor details de update-notitie.

30-12-2014: versie 5.32

Versie 5.32 is een bug-fix-update naar aanleiding van het ontdekken van een aantal fouten in de werking van QBWat in de loop van 2014, en naar aanleiding van kleine wijzigingen in de macrofauna-maatlat voor type R8.
Verder is de namenlijst volgens TWN bijgewerkt en zijn er een aantal verbeteringen die de controle vereenvoudigen. Alle beoordelingen kunnen met versie 5.32 licht afwijken van die met versie 5.31.

Zie voor details de update-notitie.

12-2-2014: versie 5.31 bugfix

Binnen enkele dagen is gebleken dat de aggregatie van chlorofyl-a in veel gevallen fout gaat; er is onmiddellijk een bugfix gemaakt.
Zie voor details de bugfix-notitie, ook voor aanwijzingen om de fout te omzeilen.

Voor gebruikers die het programma hebben geïnstalleerd tussen 6 en 12 februari is een verkorte update-procedure mogelijk. Klik de knop Checkupdates in QBWat en volg daarna de instructies.

6-2-2014: versie 5.31

Deze update is een kleine update, de meeste verbeteringen betreffen het voorkomen van fouten die kunnen ontstaan door een onbedoelde wijze waarop gegevens in de invoerfile worden aangeboden.
Zie voor details de update-notitie.

22-1-2014: vooraankondiging update, oproep

Tijdens intensief gebruik in de afgelopen weken bleek dat er met de laatste QBWat versie (5.30) fouten kunnen ontstaan door de wijze waarop gegevens in de invoerfile worden aangeboden.
Dankzij een gezamenlijk toestandsbeoordeling tussen waterbeheerders, CSN en IHW is een lijst van bevindingen opgesteld aan de hand waarvan invoerfiles het beste gecontroleerd kunnen worden. De lijst is aan deelnemers rondgestuurd en is ook hier te downloaden
Er komt rond 1 februari ook een nieuwe versie van QBWat waarmee veel van deze fouten beter kunnen worden vermeden.

Hierbij een OPROEP aan alle gebruikers om onverwachte resultaten te melden voor eind januari. Controleer ook even de website (Bugs en Beter) of het probleem reeds bekend is, en welke mogelijkheden er zijn om het te omzeilen.

N.B. Voor de toestandsbeoordeling die eind februari klaar moet zijn wordt het gebruik van deze nieuwste versie NIET verplicht gesteld. Er kan ook worden gekozen om geheel aan de hand van de bevindingenlijst te controleren of er geen fouten zijn gemaakt. Er staan ook veel aandachtspunten op over zaken die QBWat niet kan controleren op juistheid.
Zie voor details de concept update-notitie

5-1-2014: versie 5.30

Dit is een belangrijke update naar aanleiding van aanpassingen in het Protocol Toetsen en Beoordelen waarvan de nieuwe versie begin 2014 verschijnt. De aanpassingen betreffen vooral het omgaan met de nieuwe maatlatten van 2012.
Over sommige kwesties wordt nog discussie gevoerd en er zullen vermoedelijk aanvullende updates komen in januari of februari.
Verder zijn een aantal foutjes die onder bepaalde omstandigheden voorkwamen verbeterd en is er een nieuwe installatieprocedure gekomen.
Zie voor details de update-notitie

14-10-2013: fout-waarschuwing macrofauna R8 en M9

Door alerte gebruikers zijn kort na elkaar twee fouten gevonden die echter beide zijn te omzeilen.
Het betreft de macrofaunamaatlat van type R8 en van type M9.

Omdat het hier te omzeilen fouten betreft en het nog geen maand geleden is dat de vorige update kwam, wordt een update waarin deze fouten zijn opgelost nog even uitgesteld. U wordt echter wel aangeraden de instructies hieronder te volgen indien van toepassing tot die nieuwe versie beschikbaar is.

Als bij R8 alleen profundaal- of alleen litoraal-monsters beschikbaar zijn dan blijkt de geaggregeerde waterlichaam-score altijd 0.00 te worden. Als van beide zones ten minste 1 monster in het waterlichaam genomen is gaat het wel goed.
Omzeiling: gebruik niet de eindscores maar de deelmaatlat scores en zet geen meetpunt-codes in de invoerfile, alleen monsters en meetobjecten.

Bij M9 had de soortenlijst moeten worden bijgewerkt toen de update van M26 werd gepubliceerd in versie 5.20 (zie ook erratadocument op de Stowa-website), dat is nog niet gebeurd. Omzeiling: beoordeel macrofaunmonsters van M9 voorlopig met type M26. De nieuwe M26 scoort meestal ietsje hoger.

20-9-2013: versie 5.22, kleine verbeteringen

Deze update is een kleine update, de meeste verbetering zijn oplossingen voor schoonheidsfoutjes die de geen effect hebben op de eindresultaten of alleen in bijzondere, omzeilbare situaties. De enige echte fout betrof de macrofauna-maatlat voor bronnen van type R2, de eerder gemelde waarschuwing van vorige maand kan worden ingetrokken.
Zie voor details de update-notitie.

14-8-2013: waarschuwing macrofytenmaatlat

Dit bericht betreft een waarschuwing tegen onjuiste resultaten op de macrofyten-maatlat bij een bepaalde invoer-variant.
Bij de laatste update, versie 5.21, is een foutmelding gemaakt als voor de macrofyten-soorten andere abundantiewaarden dan 1,2 of 3 worden gebruikt én er geen conversiefactoren ge2 en ge3 zijn opgenomen in de invoerfile.
Daarbij is de defaultwaarde van ge2 en ge3 (2 resp. 3) komen te vervallen. Dat laatste blijkt onverwachte problemen te geven.
Als u alle soorten al heeft omgezet naar de waarden 1,2 en 3 zouden dus de conversiefactoren ge2 en ge3 overbodig zijn, maar de berekeningen gaan dan helemaal fout.
De oplossing, en het advies hierbij, is om altijd de conversiefactoren ge2 en ge3 op te nemen in de invoerfile, zelfs als alle abundantiewaarden voor de soorten al in de 3-deling schaal zijn uitgedrukt. In dat geval ge2=2 en ge3=3 gebruiken (ge2 en ge3 in de kolom keyword; 2 en 3 in de kolom value; andere kolommen mogen leeg blijven).
Ter herinnering: bij een listingformat werken deze factoren niet per monster, maar vanaf de regel waarop ze zijn gedefinieerd. Zet ze dus helemaal bovenaan en zet verderop alleen nieuwe waarden als er daarna monsters komen waarbij een andere schaal is gebruikt.
Ook ter herinnering: bij de Stowa-schaal zijn ge2=4 en ge3=8 gebruikelijk en bij percentages ge2=5 en ge3=50 (maatdocument natuurlijke wateren, bijlage 6, tabel F) .
Er wordt naar aanleiding hiervan niet direct een nieuwe update gelanceerd, maar bij de volgende update zal het gebruik van ge2=2 en ge3=3 op de eerste regels weer overbodig worden.

28-7-2013: versie 5.21

Er zijn twee fouten hersteld bij de maatlatten voor macrofauna en voor fytobenthos bij de overige watertypen (alleen M-typen).
Zie voor details de update-notitie.

28-6-2013: versie 5.20, met overige watertypen

Er is een nieuwe update van QBWat beschikbaar gekomen waarin de herziene maatlatten voor de overige (kleinere) watertypen zijn opgenomen.
Ten gevolge van de validatie van deze typen zijn er ook een aantal wijzigingen opgetreden in sommige andere typen, met name M12 (macrofyten) en M9 (macrofauna), omdat deze waren afgeleid van deze kleinere typen en nu zijn gevalideerd.
De errata in de maatlatten voor natuurlijke wateren en sloten en kanalen die zijn gepubliceerd op de Stowa-website (26-6-2013) zijn ook toegepast.
Daarnaast zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd in het programma waardoor invoer die tot foute resultaten leidt beter wordt afgevangen.
Ook zijn de scherm-meldingen tijdens het draaien van het programma volledig vervallen behalve die waarschuwen tegen toestanden die het onmogelijk maken het programma correct te laten draaien, zoals onleesbare invoerfiles. Alle waarschuwingen en meldingen over (eventuele) fouten in de invoerfile staan nu alleen nog in de log-file.
Zie voor volledige informatie de update-notitie.

25-2-2013: versie 5.12, opnieuw bugfix voor aggregatie

Er bleken toch nog paar een belangrijke fouten op te treden bij de aggregatie, vooral als gevevens over meerdere kwaliteitselementen tegelijk werden aangeboden.
Bij de aggregatie worden vanaf deze versie alle meetpunten en meetobjecten, ook als er maar 1 monster was van, als nieuwe beoordelingen toegevoegd aan de resultaten (als extra kolommen in een tabel).
UMAquo-bestanden worden weer correct aangemaakt met deze versie en zijn geschikt voor upload naar AQUOKIT.
Verder zijn de meldingen tijdens het draaien van het programma verminderd en werkt de optie over de waarden 0 voor soorten beter. Controleren van waarschuwingen in de log-files wordt echter belangrijker.
Zie voor volledige informatie de update-notitie.

28-1-2013: versie 5.11, bugfix en nieuwe handleiding

Er zijn enkele fouten hersteld, voornamelijk optredend bij de aggregatie. Daarnaast is de handleiding herzien, met name hoofdstuk 6 over de invoerfiles.
Zie voor volledige informatie de update-notitie.

15-1-2013: versie 5.10, met sloten en kanalen

Er is een nieuwe update van QBWat beschikbaar gekomen waarin de herziene maatlatten voor sloten en kanalen (watertypen M1-M10, behalve M5) zijn opgenomen.
Er stond druk op om deze versie snel klaar te hebben omdat de beheerders de resultaten van beide maatlatversies met elkaar willen vergelijken vóór 1 maart. De handleiding is nog niet bijgewerkt en de maatlatdocumenten zijn zelf ook nog niet beschikbaar. Zodra die wel klaar zijn krijgt u opnieuw een attendering per email.
Daarnaast zijn er een aantal verbeteringen en er is een nieuwe registratieprocedure. Deze is eenvoudiger geworden, maar vereist wel HER-REGISTRATIE van alle bestaande gebruikers na het installeren van versie 5.10.

De meeste veranderingen in de maatlatten zijn analoog aan die voor natuurlijke wateren en voor het overige zullen de resultaten voor zichzelf spreken. Er zijn echter wel wat aandachtspunten ten aanzien van de invoerfiles. De meeste daarvan zijn al bekend gemaakt in de update-notitie 500-2 van 3 dec 2012 [vervangen door: Invoerfile-aanpassingen voor versie 5], maar daar komen een paar aanvullingen bij ten aanzien van de vissenmaatlatten voor sloten en kanalen (ook voor rivieren).
Details en verdere informatie, ook over de her-registratie, staan in een nieuwe update-notitie.

3-12-2012: extra update notitie, en oproep tot melden van problemen

Al enige tijd is de nieuwe versie van QBWat beschikbaar en vorige week verscheen het gedrukte bijbehorende maatlatdocument; deze was als pdf op de Stowa-site al eerder beschikbaar.
Landelijk is afgesproken dat begin 2013 een upload van de actuele toestand plaatsvindt. Deze actuele toestand is een beoordeling op basis van de nieuwe maatlatten. De nieuwe maatlatten vereisen dat de invoerbestanden die al eerder voor QBWat waren gemaakt moeten worden aangepast. Het gaat niet om veel aanpassingen en ze worden ook in de handleiding aangegeven, maar om het zoekwerk ervoor te vereenvoudigen, zijn de vereiste aanpassingen nauwgezet beschreven in een tweede update-notitie bij deze versie [vervangen door: Invoerfile-aanpassingen voor versie 5].

Begin januari verschijnt een nieuwe update van QBWat waarin ook de aangepaste maatlatten voor sloten en kanalen zijn verwerkt; de updatenotitie loopt daar al op vooruit en wachten met aanpassen is dus niet nodig.
Er komt geen tussentijdse update meer met bugfixes. Er zijn maar een paar kleine foutjes gemeld, die hadden vooral met het installeren te maken en zijn opgelost.
Het kan natuurlijk zijn dat er verder geen fouten zijn, maar als iemand wel iets heeft gevonden dat niet lijkt te kloppen, meldt dat deze maand nog svp.

1-10-2012: versie 5.00, geheel nieuwe versie

Recent zijn de maatlatten voor natuurlijke wateren herzien en QBWat is daarop aangepast. Hoewel het document waarin de nieuwe maatlatten zijn beschreven nog niet geheel klaar is, is het wel al mogelijk de effecten ervan te proberen met deze nieuwe versie van QBWat.
Deze versie kent 2 opties: berekenen van oude maatlatten (4) of de nieuwe (5).
De beoordeling volgens de oude maatlatten met de nieuwe versie zou hetzelfde resutlaat moeten geven als met versie 4.42
Voor het berekenen van oude gegevens met de nieuwe maatlatten zijn soms enkele kleine aanpassingen in de datafile nodig die ook worden begrepen als deze versie de maatlatten van 2007 gebruikt (optie 4), maar die bij eerdere versies van QBWat foutmelding kunnen geven.

Deze versie is zo ingrijpend verbouwd dat er rekening mee moet worden gehouden dat er nog bugs in het programma zitten.
Daarnaast worden binnen enkele maanden ook herzieningen van andere maatlatten verwacht en daar zal weer een update van QBWat op volgen.
Zie voor meer informatie de update-notitie

28-2-2012: versie 4.42

Nieuwe update van QBWat, met daarin verbeterd:
 • Herstel van ernstige fout met watermijten in de macrofaunabeoordeling bij de watertypen M14, M20, M21, R7 (, R8) en R16.
 • Herkenning van de oude naam van haaksterrenkroos (Callitriche hamulata) hersteld.
  Waarschuwing voor voorlopig onoplosbaar probleem:
 • Exotische vissoorten leiden in de beoordeling van de vissen in zoete meren tot een onbedoeld hogere score. Dit probleem wordt later dit jaar opgelost bij de herziening van de maatlatten.
Zie voor volledige informatie de update-notitie.

26-1-2012: versie 4.41

Er is een nieuwe update van QBWat beschikbaar gekomen met belangrijke verbeteringen.
 • Herkenning van de taxa die behoren tot de families EPT hersteld, waardoor de correctiefactor 0,6 of 0,8 bij macrofauna-beoordeling van watertype R7 weer correct verloopt.
 • Een aantal varianten in spelling van soorten die werden gebruikt in de oude standaardlijst (TCN) en niet op de TWN lijst staan vermeld, werden slechts herkend als overige soort; vanaf deze versie wordt ook bij deze soorten het verband met de TWN-spelling gelegd, o.a. Gammarus roeselii (is Gammarus roeseli bij TWN). Dit is alleen van belang voor (oudere) data die niet TWN-conform zijn gemaakt.
 • Herkenning van nieuwe exotische grondels, als overige soorten
 • kleinere bugs
Zie voor volledige informatie de update-notitie.

29-10-2011: versie 4.40, belangrijke verbeteringen, Windows 64bits

Er is een nieuwe update van QBWat beschikbaar gekomen met belangrijke verbeteringen.
 • Ondersteuning van 64 bits computers. Dankzij tips over DOSBox van zelfs twee gebruikers binnen een week.
 • Update van de TWN soortenlijst. Alle maatlatsoorten stonden al op de TWN-lijst en QBWat herkende die, maar voor nieuwe synoniemen daarvan was een update nodig. Ook meer niet-maatlatsoorten worden nu herkend.
 • Toevoeging van logfile. Een aparte uitvoerfile voor meldingen en waarschuwingen, nu ook met een volledig overzicht van de herkenning van synoniemen.
 • Afschaffen van de codes FYTPT, MACFT, DIATM, MACEV en VISSN voor soortsherkenning in de invoerfile, omdat de betekenis ervan niet door iedereen hetzelfde wordt geinterpreteerd.
 • Diverse kleinere bugs
zie voor volledige informatie de update-notitie.

14-10-2010: versie 4.31

Deze update heeft een belangrijke bugfix voor de macrofauna-maatlatten.
Het bleek dat bij het inbouwen van de nieuwe maatlatten voor macrofauna voor type R8 een tweetal fouten is ingeslopen die consequenties heeft voor de berekening van de macrofaunamaatlatten van zowel type R8 als type R7. Bij de laatste was hierdoor de correctiefactor voor families EPT weggevallen, waardoor altijd gecorrigeerd werd met de factor 0,6.
Het lijkt er op dat het opnemen van de nieuwe TWN soortenlijst in versie 4.3 geen problemen opleverde, maar iedereen wordt gevraagd alert te blijven op onverwachte resultaten, vooral op soorten die niet worden herkend, maar ook op soorten die als niet-indicatief worden herkend.
Terugmelding van fouten of ongemakken wordt zeer op prijs gesteld, ook bij twijfel.
Samenvatting van de bugfixes:
 • herstel van fout in de berekening van de macrofaunamaatlatten die ontstaan was na inbouwen van de nieuwe R8 maatlat.

30-9-2010: Windows 64bits niet ondersteund

Het is gebleken dat QBWat niet kan draaien op een 64bits besturingssysteem omdat Microsoft de ondersteuning voor 16bits processen (DOS) geheel heeft geschrapt uit deze versies; QBWat draait wel gewoon onder Windows Vista en Windows 7 in de 32bits versies; er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van QBWat die geheel op 32bits en/of 64bits draait, maar dat wordt 2011 voordat dat klaar is.

31-8-2010: versie 4.30, nieuwe R8-maatlat

Er is een nieuwe update van QBWat beschikbaar gekomen met belangrijke verbeteringen.
 • inbouwen nieuwe maatlat voor macrofauna in type R8, beschreven door Peeters et al, (2010); zie bijlage 4 in de handleiding en extra voorbeeldbestand
 • update van de TWN soortenlijst, met sterk verbeterde koppeling tussen soorten en hogere taxa; dit heeft voor de beoordeling van de macrofauna doorgaans een score-verlagend effect: zie notitie hierover
 • oplossing voor een aantal kleine fouten, waaronder de ondergrens voor beoordeling van vissen in rivieren: 10 exemplaren in plaats van 10 (11) kenmerkende exemplaren (verschil met concept maatlat)

27-2-2009: versie 4.21

 • oplossing voor fouten bij de aggregatie; wanneer niet alle monsters van de aggregatie tot hetzelfde kwaliteitselement behoorden werden bij het middelen vaak wel alle monsters meegeteld; daardoor kwam vooral de score voor waterplanten soms te laag uit wat vaak een (iets) lagere waardering opleverde.
 • enige kleine verbetering voor zelden optredende, kleine afwijkingen.
 • het keyword ´locatie´ is in principe vervangen door ´meetobject´, maar ´locatie´ blijft wel herkend worden.

9-2-2009: versie 4.20, extra maatlat Noordzeekanaal

Toevoeging bijzondere maatlatten voor Noordzeekanaal in opdracht van Witteveen+Bos; deze maatlatten zijn opgesteld door Witteveen+Bos isw Bureau Waardenburg iov Rijkswaterstaat Noord-Holland; zie rapport Witteveen+Bos

26-11-2008: versie 4.18

Oplossing voor een fout die optrad sinds 4.16:
 • wanneer in een listing-input een soort meerdere keren in hetzelfde monster wordt vermeld (bijvoorbeeld doordat deelmonsters onbewerkt zijn samengevoegd) dan worden de waarden samengevoegd, daarbij ging iets fout.

23-9-2008: versie 4.17

Oplossing voor een fout die optrad sinds 4.16:
 • bij de geaggregeerde beoordeling werd altijd een beoordeling van de vissenmaatlat gegeven, ook als er helemaal geen visgegevens waren

24-8-2008: versie 4.16

Oplossing voor fouten die optraden:
 • aggregatie van macrofauna, fytobenthos of vis (meerdere monsters van hetzelfde waterlichaam in hetzelfde jaar, waarschijnlijk worden de meeste monsters al geaggregeerd aangeboden, dan is er niets aan de hand)
 • waarden 0 bij de groeivormen macrofyten werden in het aggregeren niet correct meegemiddeld als de invoer een tabelformat had, dat leidde vrijwel altijd tot onjuiste resultaten voor deze deelmaatlat.
Verder zijn de foutmeldingen van een aantal controles op de juistheid van de invoerformat begrijpelijker gemaakt en zijn een aantal extra controles toegevoegd.

10-8-2008: versie 4.15

 • Oplossing voor het geheugenprobleem dat soms optrad.
  Nieuw voorbeeldenbestand

2-7-2008: versie 4.14

Fout hersteld die optrad bij meervoudige chlorofyl-metingen per monster in listing bestand.

16-6-2008: versie 4.13

Nog een paar kleine fouten hersteld met betrekking tot het UMAquo-bestand

9-6-2008: versie 4.12

Een aantal fouten hersteld met betrekking tot het UMAquo-bestand

27-5-2008: versie 4.11

De aggregatie van macrofyten soortensamenstelling ging niet goed (scoorde te hoog) als er soorten in de invoerfile stonden die in geen enkel monster van een locatie voorkwamen. Dit gebeurde vooral bij de grotere files. Verder een paar kleine verbeteringen.

29-4-2008:  versie 4.10, verbeteringen, kleine typen, UMAquo-bestand

Deze versie is pas na enige keren uitstel verschenen omdat het moest aansluiten bij de laatste versie van de maatlatten die in mei in druk verschijnen. Deze wijken in principe niet af van die in december 2007 via internet werden verspreidt, maar er zijn vier typen aan het hoofddocument toegevoegd (M12, M23, R13 en R17). Deze zijn daarvoor eerst geupdate en gevalideerd. Daardoor zijn er voor deze typen enige kleine verschillen met de eerdere versies. De naamgeving van de macrofauna is in deze versie ook omgezet in de TWN-standaard. Overigens zijn de watertypen die niet in de laatste versie van de maatlatten zijn opgenomen wel met QBWat uit te rekenen; de maatlatversie van april 2006 wordt daarvoor gebruikt.
Verder zijn er veel aanpassingen nodig geweest om de aggregatie van monsters, zoals die in versie 4.00 voor het eerst mogelijk was, goed te laten verlopen. De complexiteit van het aggregeren leidde ertoe dat er veel fouten in waren geslopen. Het lijkt erop dat die nu allemaal zijn hersteld. Het is nu ook mogelijk monsters een wegingsfactor te geven bij de aggregatie.
Als extra is er een uitvoermogelijk in de vorm van een UMAquo-uitwisselingsbestand.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding (wordt ook met het programma mee gestuurd en is te lezen via de knop \"Handleiding\" in het programma) en de update-notitie.

3-2-2008: versie 4.00, maatlatten december 2007, aggregatie

Op 3 februari is versie 4.00 beschikbaar gekomen. Deze versie sluit helemaal aan bij de nieuwe maatlatten die in december 2007 zijn verschenen. De belangrijkste vernieuwingen zijn de fytobenthos-maatlat voor riviertypen, de gewijzigde bloei-maatlat en de mogelijkheid om monsters te aggregeren zoals beschreven in het Protocol toetsen en beoordelen. Verder zijn kleinere wijzigingen in de maatlatten verwerkt en zijn de nieuwe TWN-soortenlijsten voor fytobenthos en fytoplankton toegevoegd. Voorbereidingen zijn gestart om ook een UMAquo-uitwisselingsbestand te maken.

10-12-2007: nieuwe maatlatten

Op 10 december zijn de nieuwe maatlatten voor natuurlijke wateren beschikbaar gekomen. De verschillen met de vorige versie zijn niet zo heel groot, maar er is onder andere een nieuwe maatlat voor fytobenthos voor rivieren. QBWat zal worden aangepast en uitgebreid met deze maatlat. Ook wordt de mogelijkheid geboden om deel-monsters aan te bieden zodat die op de correcte manier worden geaggregeerd. Uiterlijk eind januari zal de nieuwe versie klaar zijn, zo mogelijk eerder. Geregistreerde gebruikers van QBWat krijgen bericht per e-mail zodra de nieuwe versie beschikbaar is. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stowa.

26-10-2007: versie 3.20, met oktober-versie sloten en kanalen

Begin oktober is een nieuwe versie van de maatlatten voor MEP en GEP van sloten en kanalen gepresenteerd. Deze zijn in de versie 3.20 van QBWat verwerkt. Vooral de vissen- en de macrofauna-maatlat geven duidelijk andere scores. Bij de macrofyten-abundantiemaatlat zijn een aantal samengevoegde groeivormen weer uit elkaar gehaald.
De codering van de M6 en M7 typen is aangepast conform het rapport: M6 -> M6a, M6s -> M6b, idem voor M7.
Verder enkele kleine verbeteringen die alleen in bijzondere gevallen een verschil kunnen geven.

26-9-2007: versie 3.14

Kleine verbeteringen: extreem grote aantallen, niet herkende soorten fytoplankton konden leiden tot een scrash; volledige afwezigheid van een van de gilden bij de maatlatten voor sloten en kanalen gaven verkeerde resultaten bij de vissen-maatlat.

20-6-2007: versie 3.13

Een kleine verbetering: bij tabelinvoer van fytoplankton en macrofyten en de optie om beide te berekenen kwam er onzin uit macrofyten-berekening in de vorige versie.

12-6-2007: versie 3.12

Een aantal kleine verbeteringen: met name voor de verwerking van onvolledige of onverwachte data in invoerfiles die kon leiden tot een vastloper of onjuiste berekeningen; op sommige punten duidelijker uitvoerfile.

14-5-2007: versie 3.10, met sloten en kanalen

In april is een concept voor maatlatten voor sloten en kanalen verschenen. Het betreft een MEP en onderliggende maatlatten voor de typen M1-M4 en M6-M10. Voor M1 zijn er twee varianten: M1a en M1b voor respectievenlijk zoete en brake wateren. Voor het typen M1 als zelfstandig type is geen maatlat beschikbaar. De maatlatten voor M6 en M7 zijn alleen geldig voor kanalen zonder noemenswaardige scheepvaart. Er zijn daarnaast twee varianten, M6s en M7s voor scheepvaartkanalen.

16-3-2007: versie 3.00 maatlatupdate feb. 2007

De update van de maatlatten van februari 2007 is in QBWat doorgevoerd. De maatlatten van watertypen die naar de nog te verschijnen aanvullingsdocumenten zijn verhuisd blijven in QBWat ondersteund. De maatlatten voor fysische chemie en voor de hydrobiologie worden (nog) niet ondersteund. Zie voor details overzicht van updates
Geregistreerde gebruikers is per email bericht dat deze update beschikbaar is.

5-3-2007: nieuwe update maatlatten

In februari is een nieuwe update van Referenties en Maatlatten voor natuurlijke wateren gemaakt, vanaf begin maart zijn deze onder andere beschikbaar gesteld op de internetsite van STOWA onder rapportnummers 2004-42b, 2004-43ba en 2004-44b. Er zijn een aantal consequenties voor de berekeningen van de maatlatten. De grootste veranderingen zijn er in de floristische maatlatten. De deelmaatlat voor soortensamenstelling waterplanten is fors herzien, de fytobenthos wordt voor de riviertypen in aangepaste vorm weer meegerekend en de waarden voor chlorofyl-a zijn naar beneden bijgesteld. Verder zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen.
Een belangrijke aanvulling in deze documenten is ook de uitbreiding met maatlatten voor de fysische chemie en voor de hydrobiologie.
De \"kleinere\" watertypen die in de update van april 2006 nog in de bijlage stonden zijn nu verhuisd naar een apart aanvullingsdocument, dat binnenkort ook wordt gepubliceerd. Een compleet overzicht van de wijzigingen is te vinden in een toelichting, die ook op de website van STOWA is te vinden.

11-1-2007: verwachting nieuwe update maatlatten

Er zal op zijn vroegst een nieuwe update van de maatlatten verschijnen in maart of april 2007. Hierin wordt op basis van intercalibratie aangepast: de deelmaatlatten chlorofyl (iets strenger), de deelmaatlat soortensamenstelling waterplanten (gemiddeld grofweg een klasse minder streng), fytobenthos (grofweg een klasse strenger, maar ook methodisch aangepast). Van QBWat zal rond dezelfde tijd een aanpaste versie beschikbaar komen.

9-1-2007: versie 2.02

Kleine verbeteringen, een aantal rekenfouten bij vissenmaatlatten hersteld (soms leidend tot maximaal een halve klasse verschil).
N.B. Hierin is nog niets verwerkt naar aanleiding van het gemelde op 23-12. Dat gebeurt pas na publicatie van een nieuwe update van de maatlatten.

23-12-2006: ontwikkelingen

De internationale harmonisatie (intercalibratie) van de maatlatten nadert zijn voltooiing. Eind 2006 is vastgesteld dat de deelmaatlat voor chlorofyl iets scherper moet, evenals de deelmaatlat voor fytobenthos, terwijl de deelmaatlat voor soortensamenstelling van macrofyten in het algemeen minder streng moet worden. De vissenmaatlatten en de macrofaunamaatlatten worden voorlopig niet of nauwelijks meer aangepast. Van de maatlatten zal in de loop van 2007 opnieuw een update verschijnen, mogelijk al vrij snel om vertrouwd te raken met de nieuwste inzichten. In de zomer wordt de intercalibratie pas definitief afgerond en dan verschijnen er ook definitieve maatlatten.
Voor QBWat betekent dit dat er wellicht al binnenkort een nieuwe, drastische update verschijnt, binnen enkele weken na het verschijnen van een update van de maatlatten. In de tweede helft van 2007 verschijnt er zeker een nieuwe versie die met de definitieve maatlatten werkt.

12-7-2006: versie 2.01

Kleine verbeteringen. Zie voor details overzicht van updates

12-6-2006: versie 2.00 maatlatupdate april 2006

De update van de maatlatten van april 2006 is in QBWat doorgevoerd. Geregistreerde gebruikers is per email bericht dat deze update beschikbaar is.

mei 2006: herziening maatlatten

Eind april zijn updates van de Referenties en Maatlatten voor natuurlijke wateren gereedgekomen en die zijn in de loop van mei als PDF-file op internet gepubliceerd onder rapportnummers 42a, 43a en 44a bij STOWA
Er zijn een aantal consequenties voor de berekeningen van de maatlatten. De grootste veranderingen zijn er in de macrofaunamaatlat en de maatlatten voor vissen in kleine riviertypen.
Ook worden momenteel een aantal deelmaatlatten niet relevant geacht.
Verder zijn er een aantal details die weinig effect op het eindresultaat hebben.

31-1-2006: CheckUpdates advies

Kleine foutjes die alleen optraden in bijzondere gevallen hersteld. Zie voor details overzicht van updates
De gelegenheid is aangegrepen om ook een aantal andere wensen in te willigen, zoals het invoeren van vissen met hun wetenschappelijke namen, het mogelijk maken van extra regels in een tabel die als commentaar regel worden beschouwd en herkenning van een aantal gangbare IWMA (Adventus, IDsW) standaarden: zie de nieuwe handleiding voor details.

24-11-2005: CheckUpdates advies

De foutjes die de laatste tijd worden gevonden die tot nieuwe updates hebben geleid treden vaak maar bij enkele gebruikers op en onder specifieke omstandigheden. Toch is hetverstandig om regelmatig te controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Dit kan zeer eenvoudig door de knop CheckUpdates te gebruiken in het programma.

3-11-2005: verbeterde versie 1.02 en update, kleine correcies

Recent zijn een aantal fouten gemeld en problemen aan het licht gekomen die soms tot een lichte afwijking van de correcte berekening leiden; ook zijn er een paar zaken toegevoegd. Zie voor details overzicht van updates
Een ieder die het programma heeft gedownload vóór 24-11-2005 wordt geadviseerd ook de update te downloaden; zie de downloadpagina.
N.B. Ook de handleiding is aangepast, maar die wordt meegeleverd via de update en is te lezen via de knop ´Handleiding´´ in Windows Interface.

14-10-2005: Validatie en vereenvoudiging van de maatlatten

Er wordt eind 2005 gewerkt aan het valideren en vereenvoudigen van de maatlatten voor natuurlijke wateren. Dit zal ertoe leiden dat QBWat zal moeten worden aangepast. Zolang hierover nog geen besluiten zijn genomen die zijn gepubliceerd blijft QBWat de regels van de maatlatten volgen uit de Stowa-rapporten 2004-42 en 2004-43 en de bijbehorende achtergronddocumenten.

22-3-2005: Afgeleide maatlatten

De berekeningen volgen vooralsnog alleen de maatlatten van de natuurlijke zoete wateren (R-typen en M-typen). In de loop van 2005 wordt duidelijk hoe afgeleide maatlatten moeten worden geformuleerd voor kunstmatige en sterk veranderde wateren. Het ligt in de bedoeling een voorziening te maken voor QBWat waarnee iedereen deze afgeleide maatlatten kan instellen en uitrekenen.
Als u daar nu al mee aan de slag wilt: zie onder uitgebreide diensten.

22-3-2005: Uitgebreide diensten

Voor gebruikers is het mogelijk extra ondersteuning te krijgen bij Roelf Pot tegen vergoeding, bijvoorbeeld voor het voor-bewerken van monitoringsgegevens om een zinvolle beoordeling te kunnen berekenen en het interpreteren en verder uitwerken van resultaten. Ook het in een vroeg stadium ontwikkelen van afgeleide maatlatten die door QBWat kunnen worden uitgerekend behoort tot de mogelijkheden.

22-3-2005: QBWat beschikbaar gesteld door STOWA en RIZA

STOWA en RIZA hebben besloten om het programma QBWat in licentie te nemen en aan te bieden aan alle belanghebbenden. Vanaf 22 maart 2005 is QBWat vrij te downloaden van deze internetsite. Gebruikers dienen zich echter wel te laten registreren.
Ook ondersteuning wordt hierbij aangeboden door STOWA en zal worden uitgevoerd door Roelf Pot. Deze ondersteuning betreft zowel onderhoud van het programma in technische zin als in de vorm van een helpdesk voor vragen over het functioneren van het programma. Vragen die betrekking hebben op de interpretatie van de resultaten vallen in principe niet onder de ondersteuning. Zie de hulp-pagina.