Waterplanten, data-analyse, beoordeling, beheeradviezen
 
Evaluatie effecten Harkboot
Sinds 2017 wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de harkboot. De harkboot is een veelbelovende techniek om woekerende waterplanten die stevig in de bodem wortelen terug te dringen.
Ringonderzoek Watervegetatie 2017
In 2017 wordt ringonderzoek voor vegetatieopnamen in natte vegetaties (sloten, kanalen, beken, meren) georganiseerd. Deelnemers beschrijven allemaal onafhankeljik van elkaar dezelfde of een vergelijkbare vegetatie en de resultaten worden vergeleken op gevonden soorten en geschatte dichtheden. Dit is onderdeel van derdelijns kwaliteitsborging, waarbij deelnemers van verschillende instanties hun vaardigheden toetsen aan die van andere. Deelname leidt tot betere toepassing van de standaard en kan worden gebruikt voor certificering of accreditatie.
Monitoring meetnet waterplanten grote rivieren
In de periode 2014-2016 wordt het vaste meetnet voor watervegetaties in de grote rivieren opgenomen in samenwerking met Koeman en Bijkerk die hoofdaannemer is van dat project is.
De vaste meetpunten worden meest over land benaderd en vervolgens wadend opgenomen, waarbij een werkhark wordt gebruikt om de planten in de diepere delen te bemonsteren.
Risico-analyses voor exotische waterplanten
De afgelopen jaren is meerdere keren meegewerkt aan een risico-analyse voor exotische waterplanten samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen en Floron, in opdracht van de NVWA. Het betreft steeds een soort water- of oeverplant die recent in het wild is aangetroffen en waarvan een vermoeden bestaat dat deze zich zo snel zou kunnen uitbreiden dat ze een probleem gaat vormen. Bij zo'n risico-analyses worden internationaal alle ervaringen met deze soort bijeengezocht, eigenschappen beoordeeld, verspreiding in Nederland geinventariseerd en de huidige ontwikkeling op een aantal van de bekende vindplaatsen beoordeeld.
Op grond daarvan wordt beoordeeld of de soort een risico vormt en of er maatregelen moeten worden getroffen.
Soorten die de afgelopen jaren zijn onderzocht zijn: Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) [foto], Gele maskerbloem (Mimulus guttatus), Vallisneria (Vallisneria spiralis), Waterwaaier (Cabomba caroliniana) en Egeria (Egeria densa)
Digitale sleutels voor exotische waterplanten
In dit project worden digitale sleutels ontwikkeld voor het herkennen van invasieve exotische plantensoorten. De sleutels werken intuïtief en vooral visueel (tekeningen, meerdere fotos van de soorten) en worden op internet beschikbaar gesteld.
De sleutels worden ontwikkeld door een consortium van het Nationaal Herbarium Nederland, vestiging Universiteit Leiden (NHN) en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), Divisie Plant Wageningen (voormalige Plantenziektenkundige Dienst, PD).
Roelf Pot is hierin als onderaannemer verantwoordelijk voor de sleutels voor invasieve exotische waterplanten.
Eutrofieringsenquete
Onderzoek naar de ontwikkeling van de waterkwaliteit van de meren in Nederland op basis van gegevens van 300 meren in de periode 1980-2008, verzameld door 12 waterschappen en Rijkswaterstaat.
De waterkwaliteit werd beoordeeld op basis van de nutriŽnten P en N, chlorofyl en doorzicht - zoals bij de eerdere 4 versie van de eutrofiëringsenquête - en de biologische kwaliteitselementen fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen volgens de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water.
Herziening KRW-maatlatten voor macrofyten
Evaluatie in 2010 van de KRW-maatlatten heeft geleid tot voorstellen voor verbetering van de maatlatten, met name die voor macrofyten. In 2012 is een uitgebreid rapport verschenen van Roelf Pot over de analyse van de problemen en een uitwerking van de verberingsvoorstellen tot een herziene maatlat voor macrofyten. Deze voorstellen zijn, na kleine wijzigingen, overgenomen in de nieuwe maatlatten die gelden voor de periode 1015-2021 en het rapport is definitief gemaakt.
QBWat voor beoordeling KRW-maatlatten
Om efficiënt met de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) te kunnen werken is goede software onontbeerlijk. Deze software is voor alle belanghebbenden beschikbaar gesteld.
Roelf Pot heeft software QBWat gemaakt waarmee de biologische beoordeling volgens de KRW-maatlatten wordt berekend. Deze software is in licentiegenomen door STOWA en Rijkswaterstaat en is voor alle belanghebbenden beschikbaar gesteld.
Monenteel worden vrijwel alle berekeningen in Nederland met dit programma uitgevoerd.
Veldgids water- en oeverplanten
Een boekje om mee te nemen naar buiten en waarmee gemakkelijk water- en oeverplanten op naam kunnen worden gebracht. Alle soorten planten die in en rond het water kunnen voorkomen in Nederland. Het boekje is bedoeld voor zowel specialisten als voor beginners.
De indeling in groeivorm-groepen; de foto's en de tekeningen maken het zeer toegankelijk voor een eerste indruk. Voor specialisten zijn er sleutels om zelfs de lastigste soorten, vrijwel altijd ook vegetatief op naam te kunnen brengen.
tekeningen links en rechts: Nomi Havelaar